Δηλητηριώδη φυτά, Τμήματα Ιατρικής, Τοξικολογία

Δηλητηριώδη κώνειο

Υοσκύαμος tunavore ( Lat. , Cicuta virosa ) hovanotsavorneri βότανο που ανήκει στην οικογένεια. Πολυετείς είναι kochgharmate παχιά, σαρκώδη και έχει ένα μικρό κοίλο χωρίσματα κόμβους mijhanguytsner. Ιδιαίτερα τοξικό. Δηλητηρίαση τελειώνει αναπνευστική παράλυση .

Λογοτεχνία

  • Губанов И. А. и др. 962. Cicuta virosa L. – Вех ядовитый // Иллюстрированный определитель растений Средней России. В 3 т. – М .. Т-во науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл, 2003. -. Т. 2. Покрытосеменные (двудольные. Раздельнолепестные).