Ασθένειες, Τραυματισμοί

ακρωτηριασμός

Παραμέληση της εργασίας, των ατυχημάτων από τους εργαζομένους , οι εργαζόμενοι, προσωρινή ή μόνιμη βλάβη της υγείας, σχετίζονται με την εργασία. Εργασίας οργάνων είναι, αν το αποτέλεσμα της εργασίας, δημόσια ή ιδιωτικά, καθώς και άλλα καθήκοντα που προβλέπονται από το νόμο ή την εκτέλεση ενεργειών. Παραμέληση της εργασίας για να χάσει, και αν kheghvoghi θάνατο με τη φροντίδα των ατόμων που έχουν το δικαίωμα να Κοινωνικής Ασφάλισης προνομιακούς όρους.